Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy oraz przedsiębiorstwa do wzięcia udziału pierwszej odsłonie XV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Rozpoczął się nabór zgłoszeń w dwóch nowych podkategoriach:

 • Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom – adresowana do samorządów terytorialnych (gminy miejskie i miejsko-wiejskie)

 • Promotor Ekologii - adresowana do podmiotów gospodarczych

Podkategorie ściśle związane są z działaniami na rzecz gospodarki niskoemisyjnej na terenach zurbanizowanych.

Dzięki podziałowi na podkategorie Konkurs obejmuje swym zasięgiem samorządy z całej Polski oraz przedsiębiorców, w tym projektantów, architektów (również – architektów zieleni), audytorów energetycznych, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Cele konkursu:
 • Promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych , szczególnie w kontekście zmian klimatu,
 • Zachęcenie samorządów i przedsiębiorstw do podejmowania inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju , polepszenia jakości życia mieszkańców, ukazywanie różnorodności działań (gospodarka wodna, odpadami, ochrona powietrza) podejmowanych na rzecz ochrony środowiska,
 • Zachęcenie podmiotów samorządów, przedsiębiorców do osiągania standardów i dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • Kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą wpływu procesów klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze,
 • Promowanie sprawdzonych rozwiązań nt zrównoważonego planowania miasta,
 • Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji nt. aktualnych sposobów dbałości o zdrowie w kontekście zmian klimatycznych,
 • Poszerzenie i realizacja oferty edukacji ekologicznej w szkołach i poza szkołą,
 • Polepszenie stanu środowiska poprzez ukazanie zagrożeń związanych z niewłaściwym planowaniem miasta, rozwojem urbanizacji,
 • Popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska

Tematyka:

 • działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście, efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzącej do ograniczenia emisji CO2 w mieście oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz bezno/a/piranu,
 • polityka zdrowotna i ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu.


Więcej szczegółowych informacji na stronie: www.przyjazni-srodowisku.pl


Narodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska