W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zapotrzebowania na turystykę na obszarach wiejskich, mniej zatłoczonych turystycznie, gdzie wypoczynek może być połączony ze zwiedzaniem miejsc historycznie i przyrodniczo cennych.

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowało i wydało kalendarze na rok 2013 pt. "Nieodkryte piękno Przedgórza", promujące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), w tym oferty turystycznej regionu Przedgórza, a tym samym podniesienie jej atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i inwestycyjnej oraz aktywności obszarów wiejskich.

Głównym celem strategii rozwoju Przedgórza jest ochrona i podniesienie jakości zasobów naturalnych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, czyli m.in. turystyka zrównoważona nie zagrażająca środowisku.

Rozwój turystyki na terenach wiejskich niesie pewne perspektywy rozwojowe, ale także stwarza zagrożenia, dlatego rozwój turystyki powinien dokonywać się w zgodzie ze środowiskiem, winien być zaplanowany i mieć charakter zrównoważony. Obszar gmin Borzęcina, Brzeska, Dębna i Radłowa bogaty jest w walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe co stanowi o jego atrakcyjności turystycznej. Wiele ciekawych informacji na temat można się dowiedzieć właśnie z naszych kalendarzy.

Kalendarz to nie tylko zbiór 12 pięknych zdjęć autorstwa Krzysztofa Masiuka - stanowiących wizytówkę walorów Przedgórza, ale także okazja do "przemycenia" najważniejszych wskazówek związanych ze zrównoważoną turystyką, ochroną środowiska, czy wykorzystaniem eko-potencjału regionu. Publikacja ta stała się mini-kompedium wiedzy na temat dostępnej bazy noclegowej, gastronomicznej, sposobie aktywnego spędzenia czasu w terenie na łonie natury czy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Narodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska